Ať už jste srdcem dobrodruzi, nebo milujete kulturu či cestování za dobrým jídlem, pojďte s námi
do světa! Připravili jsme pro vás velkou internetovou soutěž, v níž můžete vyhrát skvělé ceny.
Každý druhý den je pro vás připravená nová soutěž. Chce to jediné, sledovat tyto internetové
stránky a těšit se na výhru!

  

Jak soutěžit

Termín soutěže: 14. 05. 2018 do 14. 06. 2018

Soutěž Svetzaobzorem.cz 

Na stránkách www.svetzaobzorem.cz bude v období od 14. 05. 2018 do 14. 06. 2018 vždy v pondělí a ve středu uveřejněn článek odkazující na soutěž. Úkolem soutěžícího je otevřít na uvedené internetové stránce aktivní soutěžní okno vztahující se k aktuální soutěži (soutěže budou trvat vždy dva dny, tj. každý týden pondělí+úterý a středa+čtvrtek, soutěž uveřejněná v pondělí či ve středu trvá vždy po dobu tohoto dne a dne následujícího) a zodpovědět aktuální otázku pro příslušnou soutěž pomocí přiloženého formuláře a poté odpověď odeslat. (Jako nápověda soutěžícímu slouží přiložený odkaz na stránky partnera, který pro daný den poskytl ceny do soutěže). Lhůta pro zaslání odpovědí pro danou soutěž začíná běžet vždy vyhlášením soutěžní otázky (začátek příslušné soutěže) a končí ve 23:59 následujícího soutěžního dne (konec příslušné soutěže).

Organizátorem soutěže je společnost CN Invest a.s., IČ 04312945, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, email: svetzaobzorem@cncenter.cz.

V každé jednotlivé soutěži vyhrává vždy počet výherců, který bude pro danou soutěž na soutěžních stránkách určen, spolu se soutěžní otázkou a jednotlivými výhrami, a kteří správně odpověděli na soutěžní otázku a jejichž formulář byl doručen ve výherním pořadí, tj. každý 100. formulář v posloupné vzrůstající řadě (tj. v případě 3 výher 100., 200., 300. v pořadí) ze všech formulářů obsahujících správnou odpověď.

V případě, že při konkrétní soutěži přijmeme méně formulářů se správnou odpovědí než je počet formulářů potřebných k určení všech výherních pořadí pro daný soutěžní den, vyhrávají až do rozdělení plného počtu cen i soutěžící, jejichž formulář obsahuje správnou odpověď a byl doručen v pořadí následujícím v posloupné vzrůstající řadě po výherním pořadí (tj. v případě 6 výher a 305 formulářích se správnou odpovědí vyhraje kromě 100., 200. a 300. také 101., 201., 301. v pořadí). Toto pravidlo se uplatní po takovou dobu (opakovaně), aby mohly být uděleny veškeré vypsané výhry pro daný soutěžní den.
Zbývající výhry, které nelze udělit s ohledem na počet formulářů se správnou odpovědí a není tak možné určit výše uvedené výherní pořadí, vyhrají soutěžící, kteří budou vylosováni ze všech doposud nevýherních formulářů zaslaných v příslušné soutěži obsahujících správnou odpověď.

Minimální počet výherců, tj. počet výher pro každou soutěž, je vždy 1. Do každé soutěže může jeden soutěžící zaslat maximálně 3 odpovědi, přičemž výhra mu bude v dané soutěži udělena maximálně jedna, a to nejvyšší dosažená. Soutěžit lze opakovaně v každé soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly s více jak 3 odpověďmi v jedné soutěži, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož formulář se správnou odpovědí byl doručen jako následující po formuláři, který byl doručen ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně svéprávná. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den přihlášení se do soutěže. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CZECH PRINT CENTER a.s. a osoby jim blízké.

Účastníkem soutěže se stává každý registrovaný návštěvník webu www.svetzaobzorem.cz, který splňuje podmínky stanovené v těchto pravidlech soutěže, vyplní své jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu a telefon v registračním formuláři, akceptuje tato pravidla soutěže a zodpoví soutěžní otázku. Všechny tyto podmínky musí splňovat každý účastník soutěže kumulativně.

Výherci budou zveřejňování organizátorem průběžně vždy nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne skončení dané soutěže na webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Jména všech výherců tak budou na stránkách www.svetzaobzorem.cz zveřejněna nejpozději do 18. 06. 2018. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od dne skončení celé této soutěže (nejen daného soutěžního dne), a to buď elektronicky na email, uvedený ve výherním formuláři (v případě elektronických voucherů atp.) nebo poštou na adresu uvedenou výhercem ve výherním formulář. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CN Invest a.s. (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch společnosti CN Invest a.s.

Pro stanovení doby doručení zprávy se soutěžní odpovědí skrze k tomu určený formulář je rozhodující čas přijetí zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CN Invest a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky daného soutěžního dne. Při určení pořadí se přihlíží pouze ke kompletně vyplněným formulářům ve správném tvaru obsahujícím správnou odpověď. O tom, že účastník soutěže dosáhl výherního pořadí, bude daný účastník soutěže informován emailem či telefonem, a to na emailovou adresu či telefon sdělený při přihlášení do této soutěže. Soutěžící jsou povinni organizátorovi soutěže poskytnout součinnost k tomu, aby mohli být do 20 dnů informováni dle předchozí věty. Pokud se organizátorovi nepodaří výherce soutěže kontaktovat nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení celé soutěže, propadá výhra ve prospěch Provozovatele. Provozovatel učiní za dost povinnosti kontaktovat výherce, pokud ho ve shora uvedeném období alespoň 2 x kontaktuje na jím uvedené emailové adrese a 2 x na jím uvedeném telefonním čísle.

Organizátor neodpovídá za nedoručení soutěžních odpovědí skrze k tomu určený formulář. Účastí v soutěži – tzn. odesláním zprávy skrze k tomu určený formulář organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Zejména si organizátor vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování účastníků, popř. pokusy o zmanipulování výsledků soutěže v takovém rozsahu, že nebude možné zajistit spravedlivý a objektivní výběr výherců soutěže. V případě, že spravedlivého a objektivního výběru vítěze by bylo možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto pravidel, vyhrazuje si organizátor soutěže právo takovou úpravu provést. O změně pravidel bude organizátor soutěže účastníky informovat. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří se budou pokoušet či poruší výše zmíněná pravidla. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži a posouzení nároku na výhru. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Porušení kteréhokoli ustanovení těchto pravidel může být důvodem k vyloučení soutěžícího ze soutěže, a to i po jejím skončení a vést k odnětí již udělené ceny. Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry ve hře nejsou soudně vymahatelné a není možné je alternativně plnit v hotovosti.

https://www.reflex.cz/clanek/lide-a-zeme-cestovatelske-tipy/97134/janai-purnima-festival-posvatne-nite.html

Janai Purnima: festival posvátné nitě

Nepál je požehnán přírodní krásou zahrnující různorodou geografii, jedinečnou a bohatou biologickou rozmanitostí, ale je to také země s bohatou kulturou a tradicemi.